Metsäalan tulevaisuusfoorumin etusivu
 
 

Metsäalan tulevaa kehitystä ennakoivat heikot signaalit

Kuinka työ toteutettiin?

Työn tavoitteena oli heikkoja signaaleja keräämällä arvioida metsäalan ja metsäalan toimintaympäristön tulevaisuuden muutoksia Suomessa. Tavoitteena oli myös testata ja kehittää menetelmää heikkojen signaalien systemaattiseen ja jatkuvaan havainnointiin metsäalalla.

Muutoksen merkkien kartoitukseen kutsuttiin yhteensä 116 henkilöä. Kutsutut henkilöt olivat kansainvälisissä tehtävissä toimivia suomalaista, joilla oli yhteys metsäalaan.

Ensimmäisessä vaiheessa kutsutulta vastaajajoukolta kysyttiin havaintoja muutoksen merkeistä, jotka heidän mielestään kuvaavat metsäalaan tulevaisuudessa vaikuttavaa ilmiötä. Havaintoja muutoksen merkeistä saatiin yhteensä 525 kappaletta yhteensä 67 henkilöltä (vastausprosentti 57%), joista 39 työskenteli metsäalalla. Vastaajien työpaikat jakautuivat seuraavasti: yritys ja elinkeinoelämä 17 (25%), tutkimus ja koulutus 24 (36%), hallinto 15 (22%), edunvalvonta 6 (9%), muu 5 (7%).

Muutoksen merkkien syöttäminen tapahtui 24.1.-7.2.2006 välisenä aikana Fountain Parkin kehittämässä Signals-verkkotyökalussa kolmiportaisesti. Ensimmäisellä sivulla vastaajia pyydettiin vastaamaan peruskysymykseen: Mitä muutoksen merkkejä olet havainnut? Vastaajalla oli mahdollisuus tallettaa niin monta havaintoa, kun hän halusi. Seuraavalla sivulla vastaaja haastettiin pohtimaa samaa peruskysymystä erilaisten stimulanttien kautta (esim. raha ratkaisee, materiaalien yhdistely luo uusia mahdollisuuksia). Vastaajalla oli mahdollisuus selata stimulantteja ja vastata peruskysymykseen niin monta kertaa, kuin halusi. Kolmannella sivulla pyrittiin edelleen stimuloimaan vastaajien vapaata ajattelua näyttämällä peruskysymyksen yhteydessä kaukaisia ajatusmalleja (kaukaiset ajatusmallit esim. jos voisimme lentää, ajattele sirkusta).

Kaikki kirjatut muutoksen merkit talletettiin ja luokiteltiin PESTEV- kehikkoon ja sarakkeittain valittujen tarkastelukulmien mukaan. Tämä "raaka-data" on luettavissa tästä.

Muutoksen merkkien arviointiin valittiin mukaan 202 muutoksen merkkiä. Arviointikierrokselta karsittiin päällekkäisyydet, eli samansisältöiset havainnot sekä nykytilanteesta esitetyt mielipiteet.

Arviointivaihe toteutettiin 14.3.-21.4.2006 välisenä aikana Fountain Parkin kehittämällä Signals-verkkotyökalulla. Arviointiin kutsuttiin mukaan samat henkilöt kuin ensimmäiselle kierrokselle ja lisäksi Metsäalan tulevaisuusfoorumin uutiskirjeen saajat. Arviointiin osallistui 185 henkilöä, joista 75% työskentelee metsäalalla. He arvioivat annetun 20 muutoksen merkin otoksen yhteensä 197 kertaa. Kukin muutoksen merkki arvioitiin keskimäärin 20 kertaa. Vastaajien työpaikat jakautuivat seuraavasti: tutkimus ja koulutus 42%, yritys ja elinkeinoelämä 24%, hallinto 16%, edunvalvonta 9% ja muu 10%.

Tässä heikkojen signaalien kartoituksen toisessa vaiheessa arvioitiin, millainen merkitys kerättyjen muutosten merkkien kuvaamilla ilmiöillä toteutuessaan olisi Suomen metsäalaan ja kuinka todennäköistä on, että ilmiö toteutuu.

Muutoksen merkit luokiteltiin merkittävyyden arviointien perusteella neljään luokkaan vastausten keskiarvojen ja hajonnan perusteella. Nelikenttä on luettavissa tästä.

Luokituksen jälkeen Metsäalan tulevaisuusfoorumin toteutusryhmä jatkoi aineiston tarkastelua ja teki yhteenvedon siitä, miten kuvatut ilmiöt voivat toteutuessaan vaikuttaa metsäalaan Suomessa. Raportit ovat luettavissa tästä.

 

 

Takaisin Tietoa-sivulle Päivitetty 15.12.2006